Algemene voorwaarden

Finca La Libertad
Algemene voorwaarden per maart 2020


Terminologie

De termen "La Libertad", "Coín" zijn termen voor Finca La Libertad in Coín. Gast: een persoon die bij Finca La Libertad in Coín heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij Finca la Libertad heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar, of namens de eigenaar het vakantiewoning verhuur beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door La Libertad, Coín.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering. 

1: Algemeen 


1.1 Ons bedrijf is beschreven in de website www.fincalalibertad.com . Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de casita's  ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Het minimum verblijf in La Libertad, Coín is 2 nachten. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

1.3  Onze casita's zijn 24 uur per dag toegankelijk.  De casita's hebben een eigen afsluitbare ingang.

1.4 Rusttijden zijn van 22.00 uur – 07.00 uur. We vragen je vriendelijk om binnen deze tijden geluid te beperken.

1.5 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.

1.6 Huisdieren van gasten zijn enkel in de winterperiode toegestaan bij in finca la Libertad, Coín,

1.7 De Casita’s zijn geschikt voor  maximaal 4 personen (casita 57m2) of maximaal 5 personen (casita 67m2)

1.8 Inchecken kan tussen 15.00 - 22.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere check in en check out is mogelijk in overleg.

1.9 De gasten kunnen hun auto parkeren op ons eigen parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.10 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.11 Gasten dienen de instructies van de eigenaren op te volgen.

1.12 De eigenaren kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot La Libertad, Coín ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.13 Gasten van La Libertad, Coín dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt.


2: Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, internet en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3. Tarieven zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op de website van finca La Libertad, Coín (www.fincalalibertad.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. La Libertad, Coín is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

2.5. Voor overwinteraars hanteren wij aangepaste tarieven. Heb je daar vragen over? Stuur dan gerust een e-mail of whats app bericht of bel ons even. 


3.0 Reservering en Betaling

3.1 De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door La Libertad, Coín.

3.2 Voor reserveringen dient 50% van het reserveringsbedrag binnen 8 dagen na reservering te worden voldaan aan La Libertad, Coín. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt. Het restantbedrag van het verblijf dient bij aankomst te worden voldaan. Het voorschot en/of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
La Libertad, Coín: den Bekker IBAN: ES09 0237 0644 8091 7258 4004. 
Creditcards worden niet geaccepteerd en betaling via PIN is niet mogelijk. Indien de check in datum binnen 8 dagen na reservering is, geldt betaling middels overschrijving van het volledige bedrag ten tijde van de boeking.

4.0 Annulering

4.1 Je bent zelf aansprakelijk voor annuleringen door calamiteiten en/of overmacht kort voor of tijdens verblijf. Ons advies is hiervoor een annulering en/of reisverzekering voor af te sluiten. Bekijk hieronder onze annulerings voorwaarden.

4.2 Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst rekenen wij 25% van de verblijfskosten. Bij annulering tussen 30 en 60 dagen voor aankomst 50% van de verblijfskosten. Bij annulering tussen 14 en 30 dagen voor aankomst 75% van de verblijfskosten. Bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige verblijfskosten.

5.0 Schade

5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en La Libertad, Coín te gebruiken overeenkomstig de door de La Libertad, Coín of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan La Libertad, Coín accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

5.3 Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4 Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de casita worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5..5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan La Libertad, Coín te versturen of zelf fysiek te retourneren.


6.0 Klachten

6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaren voor te leggen. De eigenaren van finca la Libertad dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.


7.0 Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de La Libertad, Coín gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energie- of watercircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van La Libertad, Coín kan worden gevergd.


8.0 Aansprakelijkheid

8.1 La Libertad, Coín kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden te gevolge het verblijf in of bij de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de La Libertad, Coín tegen aanspraken dienaangaande. La Libertad, Coín is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van La Libertad, Coín.

8.2 Finca la Libertad kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren.

8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Finca la Libertad, indien en voor zover Finca la Libertad uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Finca la Libertad is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca la Libertad in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4 Finca la Libertad aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.


9.0 Privacy

9.1 Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden.


10 Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Spaans recht van toepassing. Niet‐Spaans gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Spanje, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.